Untitled Document
   
 
 
 

 

 

"Center menu"
 
 
 
 
             สำนักงานกฎหมายรัฐธรรม ได้ก่อตั้งขึ้นในรูปของบริษัทจำกัด โดยจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล
ใช้ชื่อว่า “ บริษัท สำนักงานกฎหมายรัฐธรรม จำกัด ” มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543

             ในการดำเนินการงานของทางสำนักงานตลอดมา ทางสำนักงานได้รับความไว้วางใจให้ดำเนิน
คดีความ ต่างๆ ตลอดจนการจัดทำสัญญาต่างๆ และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ให้แก่ สถาบันการเงิน
และบริษัทต่างๆ

             ทางสำนักงานมีบุคลากร และอุปกรณ์ทางสำนักงาน พร้อมที่จะดำเนินคดีความต่าง ๆ ให้เสร็จลุล่วง
เป็นอย่างดี และรายงานให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าของงาน อย่างใกล้ชิด รวมทั้งปรึกษาหารือ และ
ขอความเห็นชอบจาก ลูกค้าตลอดเวลา เพราะความเข้าใจอันดี และความสนับสนุนจากลูกค้า เป็นปัจจัยที่สำคัญ
ในการทำงาน ให้สำเร็จตามเป้าหมาย

             ทางสำนักงานมุ่งมั่นที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ ให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าเมื่อ รับทำงานใดแล้ว หมายถึงเราได้ตกลงใจที่จะทำงานนั้นอย่างซื่อสัตย์ เอาจริงเอาจัง ด้วยความชำนาญการและความสามารถ ที่มี โดยมุ่งมั่นที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ นอกจากนี้ยังตระหนักดีว่า ลูกค้าทุกคนเป็นผู้มีอุปการะคุณ พึงให้บริการช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า เท่าที่จะทำได้ด้วยความเต็มใจ และกระตือรือร้น

 
 
 
          
การบริการด้านกฎหมายและนิติกรรม :
ทางสำนักงานกฎหมาย มีที่ปรึกษากฎหมาย และทนายความไว้บริการ
โดยสำนักงานกฎหมายให้บริการทั้งทางด้านเป็นที่ปรึกษากฎหมาย รับว่าความ
ทั่วราชอาณาจักร ทั้งในในทางแพ่งและทางอาญา รวมถึงจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ร่างสัญญาต่าง ๆ
       
ด้านบังคับคดี
:
ทางสำนักงานกฎหมายมีทีมงานบังคับคดีผู้มีประสบการณ์ ที่จะบังคับ สืบทรัพย์
ยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา มาชำระหนี้แก่ท่าน


Untitled Document
บริษัท สำนักงานกฎหมายรัฐธรรม จำกัด
สถานที่ตั้งเลขที่ 229/26 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700